Menu

Vedtægter

Vedtægter for 

STIGE BOLDKLUB 2017

Stiftet d. 20. februar 2017

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen STIGE BOLDKLUB er stiftet den 20. februar 2017 og har hjemsted i Odense Kommune.  STIGE BOLDKLUB er tilsluttet DBU Fyn, under Danmarks Idrætsforbund. Foreningens hovedpostadresse er Tanggårdvej 12, 5270 Odense N.

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at samle idrætsinteresserede, til primært at dyrke fodbold såvel inde som ude og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser.

Indmeldelse sker skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer eller dennes stedfortræder.

For medlemmer under 18 år, skal indmeldelsesblanketten underskrives, af en forælder eller værge. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren, inden forfaldsdato af kontingentbetaling. I forbindelse med udmeldelse, skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

 

§ 4 Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, i alle anliggender. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i februar måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med minimum 14 dages varsel og annonceres på Facebook. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden, senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til generalforsamlingen har alle. Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer over 15 år. Forældre eller værge har en stemme pr. barn under 15 år.  Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret og der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte.

 

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling, skal mindst omfatte følgende punkter:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formand eller stedfortræder, til godkendelse.

3)      Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år, til godkendelse.

4)      Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5)      Fastsættelse af kontingent.

6)      Behandling af indkomne forslag - herunder vedtægtsændringer.

7)      Valg af formand (i ulige år)

8)      Valg af kasserer (i lige år)

9)      Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (to i ulige år – et i lige år)

10)  Valg af revisor

11)  Eventuelt

 

Under punktet ”Eventuelt” kan man drøfte alle forhold, der vedrører foreningen, men der kan ikke træffes beslutninger.

 

§ 6 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke er medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. § 11 og 13.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 8 Bestyrelsen

Foreningens anliggende ledes af en bestyrelse, bestående af formand, kasserer og tre menige medlemmer og vælges for to år ad gangen, på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren og øvrigt bestyrelsesmedlem, er på valg i lige år. I tilfælde af afgang i utide i bestyrelsen, pålægger det den resterende bestyrelse at konstituere et medlem som erstatning. Dette gælder dog ikke for formand og kasserer, der i givet fald skal vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen tegnes af formanden. Kassereren varetager ind- og udbetalinger vedr. driften af klubben via dankort eller netbank. Ved økonomiske dispositioner over 15.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Undtaget er dispositioner vedrørende netbank. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal enkelte lånoptagelser, på mere end 150.000 kr. – årligt - godkendes af generalforsamlingen. Lån som er optaget i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom eller forbedring heraf, skal altid tinglyses og relateres til den matrikel som låntagningen omhandler. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse, for de forpligtelser som påhviler foreningen.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden eller kassereren, er til stede. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf. § 5.

 

§ 9 Regnskab

Kassereren fører foreningens regnskab samt en fortegnelse over foreningens medlemmer.

Foreningens regnskabsår er 1. januar-31.december(kalenderåret). Bestyrelsen skal, inden den 1. februar, afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling, til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

 

§ 10 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges, for et år ad gangen, to revisorer. Revisorerne skal hvert år, inden den ordinære generalforsamling, gennemgå årsrapporten og påse at beholdningerne er til stede.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid, adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 11 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling. For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 12 Hædersbeviser

Bestyrelsen har mulighed for at udnævne personer til æresmedlem. Et æresmedlem er kontingentfri, har gratis adgang til alle klubbens arrangementer og er stemmeberettiget på generalforsamlingen. 

 

§ 13 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer, er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning, skal foreningens formue tilfalde andre idrætsformål i Stige-området, dette gælder dog ikke ved fusion med en anden forening.

 

 

Senest opdateret d. 28. februar 2019

Luk